Zákaznická podpora:info@elektro-kvart.cz

Pojištění prodloužení záruky

 
POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY 
 
Rámcová smlouva
 
 
 
Základní informace k pojištění k Rámcové pojistné smlouvě č. HPPEW 1/2010
(dále jen „Rámcová smlouva“)
dle § 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
 
 
 
 
POJISTITEL
POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.,
se sídlem Na Rybníčku 1329/5,
120 00 Praha 2,
Česká republika
IČ: 25080954, DIČ: CZ 25080954
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka číslo 4327
 
ORGÁN ODPOVĚDNÝ ZA VÝKON DOHLEDU
Česká národní banka
Na Příkopě 28,
115 03 Praha 1
 
 
DEFINICE VŠECH SOUKROMÝCH POJIŠTĚNÍ
 
Pojištění prodloužené záruky, které zahrnuje tyto typy pojištění:
 
Pojištění prodloužené záruky 2+1: Pojištění finanční ztráty způsobené elektronickou, mechanickou, nebo elektrickou nefunkčností věci v období tzv. prodloužené záruky, tedy v období 12 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruční doby poskytované dle platných právních předpisů.
 
Pojištění prodloužené záruky 2+2: Pojištění finanční ztráty způsobené elektronickou, mechanickou nebo elektrickou nefunkčností věci v období tzv. prodloužené záruky, tedy v období 24 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruční doby poskytované dle platných právních předpisů.
 
Pojištění prodloužené záruky 2+3: Pojištění finanční ztráty způsobené elektronickou, mechanickou nebo elektrickou nefunkčností věci v období tzv. prodloužené záruky, tedy v období 36 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruční doby poskytované dle platných právních předpisů.
Pojištění prodloužené záruky je pojištěním škodovým. Výše uvedené pojištění kryje finanční ztrátu pojištěného způsobenou elektronickou, mechanickou nebo elektrickou nefunkčností věci v období tzv. prodloužené záruky. Pojištění vzniká přistoupením klienta - pojistníka (dále také jen „pojištěný“) vyjádřením souhlasu pojištěného s Rámcovou smlouvou při uzavření kupní smlouvy.
 
 
INFORMACE O VÝŠI POJISTNÉHO ZA KAŽDÉ SJEDNANÉ SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ
 
Pojistné je sjednáno jako jednorázové za období zákonné záruky a následujících 12, 24 nebo 36 měsíců. Výše pojistného za každé jednotlivé pojištění činí dle jednotlivých souborů pojištění:
 
Pojištění prodloužené záruky 2+1 - 10% z kupní ceny věci včetně DPH,
Pojištění prodloužené záruky 2+2 – 15% z kupní ceny věci včetně DPH,
Pojištění prodloužené záruky 2+3 – 20% z kupní ceny věci včetně DPH.
 
 
ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POJISTNÍKŮ, POJIŠTĚNÝCH NEBO OPRÁVNĚNÝCH OSOB,
VČETNĚ MOŽNOSTI OBRÁTIT SE SE STÍŽNOSTÍ NA ČESKOU NÁRODNÍ BANKU.
 
Stížnosti klientů jsou vyřizovány dle standardních interních pravidel pojistitele a je možné je směřovat na e-mail: czinfo@cardif.com nebo na tel. číslo: +420 234 240 440.
Po dokončení šetření jsou klienti, kteří podali stížnost, informováni dopisem. V případě, že klient podá stížnost na nadřízený orgán pojistitele, tj. Českou národní banku, vyřídí pojistitel stížnost stejným způsobem jako v předchozím případě. Odpověď pojistitel směřuje dle pokynu České národní banky přímo klientovi, nebo pojistitel podá odpověď zpět na Českou národní banku.
 
 
POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY K BÍLÉ A ČERNÉ TECHNICE,
JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI?
 
Pojištění prodloužené záruky se vztahuje na mechanickou, elektrickou nebo elektronickou nefunkčnost věci v období 12, 24 nebo 36 měsíců po skončení zákonné dvouleté záruky garantované výrobcem.
Pokud v tomto období dojde k poruše výrobku, je nezbytné kontaktovat v první řadě zákaznický servis POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a. s., na telefonním čísle +420 234 240 440, a to v pracovní dny od 8.00 do 18.00.
Operátor zákaznického servisu Vám následně nabídne jednu z variant řešení pojistné události. Rozdíl v těchto dvou variantách je pouze ve způsobu úhrady za provedenou opravu výrobku. První varianta reprezentuje pro klienty jednodušší a rychlejší postup vyřízení opravy. V případě druhé varianty je klient oprávněn využít k opravě zboží pouze servisní středisko ze sítě smluvních servisů pojišťovny, ale proces je pro něj bezhotovostní. Záleží pouze na Vás, jakou variantu vyřízení Vašeho požadavku si zvolíte.
 
Krok za krokem – první varianta:
 
 1. V prvním kroku kontaktujte POJIŠŤOVNU CARDIF PRO VITA na telefonním čísle 234 240 440.
 2. Operátor zákaznického servisu s Vámi vybere nejvhodnější ser­visní středisko (dle lokality a typu výrobku), ve kterém budete moci nechat svůj výrobek opravit, a zároveň Vám zašle formulář Ozná­mení pojistné události.
 3. V určeném servisním středisku si necháte do 30 dnů výrobek opravit, uhradíte vystavenou fakturu za opravu a spolu s potřeb­nými doklady (včetně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události) zašlete na adresu pojišťovny.
 4. V případě, že pojišťovna uzná opravu jako pojistnou událost (budou splněny podmínky dle Rámcové pojistné smlouvy), obdr­žíte na Váš bankovní účet platbu ve výši částky fakturované za opravu.
 5. V případě, že pojišťovně doložíte servisem potvrzený protokol o neopravitelnosti věci (nebo v případě, že by očekávaná částka za opravu přesáhla časovou cenu věci), vyplatí vám pojišťovna právě časovou cenu věci. Časová cena věci se vypočítá z kupní ceny, z níž se za každý započatý měsíc od nákupu odečte 1 %.
 
Krok za krokem – druhá varianta:
 
 1. V prvním kroku kontaktujte POJIŠŤOVNU CARDIF PRO VITA na telefonním čísle +420 234 240 440.
 2. Operátor zákaznického servisu Vám zašle formulář Oznámení pojistné události, který vyplníte a podrobně popíšete poruchu výrobku a okolnosti, za kterých k ní došlo. Zároveň je nezbytné ve formuláři vyznačit, že případné pojistné plnění (tedy částku za provedenou opravu) obdrží od pojišťovny servisní středisko, které má danou opravu provést.
 3. Operátor zákaznického servisu na základě Vámi vyplněného for­muláře posoudí, zda se jedná o pojistnou událost (zda jsou splněny podmínky dle Rámcové pojistné smlouvy), vybere pro Vás nejvhod­nější servisní středisko ze smluvní sítě pojišťovny a předá Vám kon­taktní údaje tohoto servisu.
 4. Servisní středisko provede opravu výrobku a vystaví proto­kol o opravě, který s požadovanými dalšími dokumenty zašlete pojišťovně. Fakturu za opravu zašle servis přímo pojišťovně.
 5. Pojišťovna pak vyplatí pojistné plnění ve výši fakturované částky za opravu danému servisnímu středisku. V případě, že bude věc neopravitelná nebo by oprava věci přesáhla časovou cenu věci, vyplatí pojišťovna časovou cenu věci Vám na Váš bankovní účet. Časová cena věci se vypočítá z kupní ceny, z níž se za každý započatý měsíc od nákupu odečte 1 %.
 
 
Výpočet časové ceny věci:
Za každý započatý měsíc používání výrobku se odečte 1% z ceny zboží
 
Příklad:
Cena zboží při nákupu: 10.000,- Kč s DPH
Cena prodloužené záruky zakoupené na 1 rok: 1.000,- Kč
Neopravitelná závada výrobku: 27-mý měsíc od nákupu (tj. 3 měsíce po uplynutí záruky zákonné)
Výpočet časové ceny věci: 10.000 – 27% = 7.300,-
Pojišťovna proplatí zákazníkovi: 7.300,- Kč
 
 
Pokud by zákazník neměl zakoupenou prodlouženou záruku, bude mít po dvou letech a třech měsících ze svého spotřebiče jenom elektrošrot.
 
 Maximální částka, kterou Vám pojišťovna může v rámci pojistného plnění vyplatit, je 30 000 Kč. U každého vašeho pojištěného výrobku můžete nahlásit až 3 pojistné události v jednom roce.
 
 
Doklady, které je nutné pro likvidaci pojistné události zaslat pojišťovně:
 
 • vyplněný formulář Oznámení pojistné události
 • doklad o koupi věci
 • protokol o výši nákladů na opravu věci vystavený servisním místem před opravou věci
 • fakturu za opravu věci
 • protokol o opravě věci včetně podrobné specifikace
 • doklad o vlastnictví věci (např. kupní nebo darovací smlouva) v případě, že pojištění přešlo na třetí osobu
 
 
Na které nakupované věci nelze uzavřít Pojištění prodloužené záruky?
 
Pojištění se nevztahuje na věci používané pro profesionální či jinak výdělečnou činnost, na šedou techniku a dále potom na zahradní sekačky, klávesové nástroje, mobilní telefony, playstation, PDA, malé přístroje typu walkman a MP3 přehrávače, dálkové ovladače, obvody, filtry, lampy.
Pojištění prodloužené záruky nelze sjednat ani pro PC techniku, včetně LCD monitorů určených pro PC, faxy, tiskárny a kopírky.